طراحی ساختار، گرافیک و چاپ جعبه های مقوایی (از صفر تا صد)


طراحی جعبه های مقوایی

جعبه کیبوردی ساده 

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی و صنعتی تخت

مزیت ها: 

استحکام در قفل درب، مصرف کمتر مقوا در مقایسه با محصولات درب شیرینی، حمل و نقل راحت

معایب:

ساخت دستی (نیاز به کارگر جهت تبدیل به جعبه)

کد: 001


طراحی جعبه های مقوایی

جعبه کیبوردی با سوراخ دکمه

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی و صنعتی تخت

مزیت ها: 

استحکام در قفل درب، مصرف کمتر مقوا در مقایسه با محصولات درب شیرینی، حمل و نقل راحت

معایب:

ساخت دستی (نیاز به کارگر جهت تبدیل به جعبه)

کد: 002


طراحی جعبه های مقوایی

جعبه کیبوردی با درب قفل دار

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی و صنعتی تخت

مزیت ها: 

استحکام در قفل درب(قفل اضافه روی درب جهت استحکام بیشتر می باشد)، مصرف کمتر مقوا در مقایسه با محصولات درب شیرینی، حمل و نقل راحت، 

معایب:

ساخت دستی (نیاز به کارگر جهت تبدیل به جعبه)

کد: 003


طراحی ساختار جعبه های مقوایی

جعبه استندشو با قفل زیر جعبه ساده

مورد استفاده:

جهت محصولات مورد استفاده عمودی که به صورت آویز در فروشگاه ها چیدمان میشوند. جهت استفاده محصولات سبک

مزیت ها: 

مصرف کم مقوا، قابل پنجره دار شدن

معایب:

ساخت دستی (نیاز به کارگر جهت تبدیل به جعبه)

کد: 004


طراحی ساختار جعبه های مقوایی

جعبه استندشو با ته قفل

مورد استفاده:

جهت محصولات مورد استفاده عمودی که به صورت آویز در فروشگاه ها چیدمان میشوند. جهت استفاده محصولات سنگینتر

مزیت ها: 

مصرف کم مقوا، قابل پنجره دار شدن

معایب:

ساخت دستی (نیاز به کارگر جهت تبدیل به جعبه)

کد: 005


طراحی ساختار جعبه های مقوایی

جعبه استندشو لاک باتم

مورد استفاده:

جهت محصولات مورد استفاده عمودی که به صورت آویز در فروشگاه ها چیدمان میشوند. جهت استفاده محصولات سنگینتر و تیراژ بالاتر

مزیت ها: 

مصرف کم مقوا، قابل پنجره دار شدن، جعبه اتوماتیک 

معایب:

- - -

کد: 006


طراحی گرافیکی جعبه های مقوایی

جعبه استندشو باریک و ساده 

مورد استفاده:

جهت محصولات آرایشی، بهداشتی، الکترونیکی، نوشتاری، غذایی و .... که نیاز به چیدمان آویزی در راستای نمایش بهتر دارند

مزیت ها: 

مصرف کمتر مقوا، حمل و نقل راحت

راحتی باز و بسته شدن درب

معایب:

ساخت دستی (نیاز به کارگر جهت تبدیل به جعبه)

کد: 007


طراحی گرافیکی جعبه های مقوایی

جعبه سینی لبه دار با درب تا نیمه

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی و صنعتی تخت که نیاز به حمل و نقل مطمئن تری دارند.

مزیت ها: 

ضربه گیر از چهار طرف، استفاده در هنگام مصرف کالا

راحتی باز و بسته شدن درب

معایب:

ساخت دستی (نیاز به کارگر جهت تبدیل به جعبه)، مصرف بالای مقوا

کد: 008


طراحی گرافیکی جعبه های مقوایی

جعبه سینی لبه دار با درب سراسری

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی و صنعتی تخت که نیاز به حمل و نقل مطمئن تری دارند.

مزیت ها: 

ضربه گیر از چهار طرف، استفاده در هنگام مصرف کالا
راحتی باز و بسته شدن درب

معایب:

ساخت دستی (نیاز به کارگر جهت تبدیل به جعبه)، مصرف بالای مقوا

کد: 009


چاپ جعبه های مقوایی

جعبه مقوایی کلاه دار

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی و صنعتی تخت، آرایشی و بهداشتی و به خصوص محصولات لاکچری

مزیت ها: 

استفاده در هنگام مصرف کالا، راحتی باز و بسته شدن درب

معایب:

ساخت دستی (نیاز به کارگر جهت تبدیل به جعبه)، مصرف بالای مقوا

کد: 010


چاپ جعبه های مقوایی

جعبه سینی با درب تا نیمه

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی و صنعتی تخت

مزیت ها: 

استفاده در هنگام مصرف کالا، راحتی باز و بسته شدن درب

معایب:

ساخت دستی (نیاز به کارگر جهت تبدیل به جعبه)

کد: 011


چاپ جعبه های مقوایی

جعبه سینی با درب سراسری

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی و صنعتی تخت

مزیت ها: 

استفاده در هنگام مصرف کالا، راحتی باز و بسته شدن درب

معایب:

ساخت دستی (نیاز به کارگر جهت تبدیل به جعبه)

کد: 012


چاپ جعبه های مقوایی

جعبه پلمپ شو

مورد استفاده:

جهت محصولات غذایی، صنعتی، الکترونیکی و کلیه محصولاتی که نیاز به پلمپ جعبه دارند

مزیت ها: 

ضریب اطمینان محصول برای مشتری. مصرف کم مقوا

معایب:

ساخت دستی (نیاز به کارگر جهت تبدیل به جعبه)

کد: 013


چاپ جعبه های مقوایی

جعبه ساده ی لاک باتم

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی و صنعتی، آرایشی، بهداشتی و ...

مزیت ها: 

صرفه جویی در مصرف مقوا

معایب:

- - -

کد: 014


چاپ جعبه های مقوایی

جعبه ساده ته قفل

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی و صنعتی، آرایشی، بهداشتی و ...

مزیت ها: 

صرفه جویی در مصرف مقوا

معایب:

ساخت دستی (نیاز به کارگر جهت تبدیل به جعبه)

کد: 015


طراحی و چاپ جعبه های مقوایی

جعبه مقوایی دسته دار

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی و صنعتی، آرایشی، بهداشتی و ... به خصوص محصولات لاکچری و تبلیغاتی

مزیت ها: 

حمل ساده برای مشتریان، انبارداری آسان و کم فضا

معایب:

ساخت دستی (نیاز به کارگر جهت تبدیل به جعبه)، مصرف بالای مقوا

کد: 016


طراحی و چاپ جعبه های مقوایی

جعبه دسته دار با ته قفل

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی و صنعتی، آرایشی، بهداشتی و ... به خصوص محصولات لاکچری و تبلیغاتی

مزیت ها: 

حمل ساده برای مشتریان، انبارداری آسان و کم فضا

معایب:

ساخت دستی (نیاز به کارگر جهت تبدیل به جعبه)، مصرف بالای مقوا

کد: 017


طراحی و چاپ جعبه های مقوایی

جعبه دسته دار لاک باتم

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی و صنعتی، آرایشی، بهداشتی و ... به خصوص محصولات لاکچری و تبلیغاتی

مزیت ها: 

حمل ساده برای مشتریان، انبارداری آسان و کم فضا

معایب:

مصرف بالای مقوا

کد: 018


طراحی و چاپ جعبه های مقوایی

جعبه ساده لاک باتم با پنجره

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی و صنعتی، آرایشی، بهداشتی و ...

مزیت ها: 

صرفه جویی در مصرف مقوا؛ حمل و نقل و انبارداری راحت

معایب:

دسترسی به محصول در صورت نپوشاندن پنجره با طلق یا سلفون

کد: 019


طراحی و چاپ جعبه های مقوایی

جعبه ساده با دو در در دو جهت متفاوت

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی و صنعتی، آرایشی، بهداشتی و ...

مزیت ها: 

صرفه جویی در مصرف مقوا؛ حمل و نقل و انبارداری راحت

معایب:

استحکام پایین درب زیر جعبه

کد: 020


طراحی و چاپ جعبه های مقوایی

جعبه ساده با دو در هم راستا

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی و صنعتی، آرایشی، بهداشتی و ...

مزیت ها: 

صرفه جویی در مصرف مقوا؛ حمل و نقل و انبارداری راحت

معایب:

استحکام پایین درب زیر جعبه

کد: 021


طراحی و چاپ جعبه های مقوایی غذایی

جعبه مقوایی ته قفل با پنجره

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی و صنعتی، آرایشی، بهداشتی، صنایع متفرقه، سلولزی  و ...

مزیت ها: 

صرفه جویی در مصرف مقوا؛ حمل و نقل و انبارداری راحت

معایب:

ساخت دستی (نیاز به کارگر جهت تبدیل به جعبه)

کد: 022


طراحی و چاپ جعبه های مقوایی غذایی

جعبه مقوایی لاک باتم و سرباز

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی و صنعتی، آرایشی، بهداشتی و ... که نیاز به درپوش ندارند

مزیت ها: 

صرفه جویی در مصرف مقوا؛ حمل و نقل و انبارداری راحت

معایب:

ساخت دستی (نیاز به کارگر جهت تبدیل به جعبه)، در دسترس بودن محصول

کد: 023


طراحی و چاپ جعبه های مقوایی غذایی

جعبه مقوایی ته قفل و سرباز

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی و صنعتی، آرایشی، بهداشتی و ... که نیاز به درپوش ندارند

مزیت ها: 

صرفه جویی در مصرف مقوا؛ حمل و نقل و انبارداری راحت

معایب:

ساخت دستی (نیاز به کارگر جهت تبدیل به جعبه)، در دسترس بودن محصول

کد: 024


طراحی و چاپ جعبه های مقوایی

پاکت دسته دار سرباز و لاک باتم

مورد استفاده:

جهت حمل و نقل و تبلیغات

مزیت ها: 

صرفه جویی در مصرف مقوا؛ حمل و نقل و انبارداری راحت، حمل راحت برای مشتریان

معایب:

در دسترس بودن محصول

کد: 025


طراحی و چاپ جعبه های مقوایی

پاکت دسته دار سربسته و ته قفل

مورد استفاده:

جهت حمل و نقل و تبلیغات

مزیت ها: 

صرفه جویی در مصرف مقوا؛ حمل و نقل و انبارداری راحت، حمل راحت برای مشتریان

معایب:

ساخت دستی (نیاز به کارگر جهت تبدیل به جعبه)

کد: 026


طراحی و چاپ جعبه های مقوایی

جعبه مقوایی سر شیروانی و ته قفل

مورد استفاده:

جهت حمل و نقل و تبلیغات و بعضا حتی مواد غذایی و ...

مزیت ها: 

صرفه جویی در مصرف مقوا؛ حمل و نقل و انبارداری راحت، حمل راحت برای مشتریان

معایب:

ساخت دستی (نیاز به کارگر جهت تبدیل به جعبه)

کد: 027


انواع جعبه های مقوایی

جعبه ساده باریک با دو در مختلف الجهت

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی و صنعتی تخت

مزیت ها: 

صرفه جویی در مصرف مقوا؛ حمل و نقل و انبارداری راحت

معایب:

عدم استحکام بالا در طرفین جعبه (مناسب برای محصولات سبک)

کد: 028


انواع جعبه های مقوایی

جعبه درب استند شو و ته قفل

مورد استفاده:

جهت محصولاتی که نیاز به نمایش در ویترین دارند.

مزیت ها: 

صرفه جویی در مصرف مقوا؛ حمل و نقل و انبارداری راحت

معایب:

ساخت دستی (نیاز به کارگر جهت تبدیل به جعبه)، درب متزلزل

کد: 029


انواع جعبه های مقوایی

جعبه درب استند شو و لاک باتم

مورد استفاده:

جهت محصولاتی که نیاز به نمایش در ویترین دارند.

مزیت ها: 

صرفه جویی در مصرف مقوا؛ حمل و نقل و انبارداری راحت

معایب:

درب متزلزل 

کد: 030


انواع جعبه های مقوایی

جعبه مقوایی ساده با دو در هم راستا 

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی و صنعتی تخت

مزیت ها: 

صرفه جویی در مصرف مقوا؛ حمل و نقل و انبارداری راحت

معایب:

عدم استحکام بالا در طرفین جعبه (مناسب برای محصولات سبک)

کد: 031


انواع جعبه های مقوایی

جعبه مقوایی کبریتی

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی و صنعتی تخت

مزیت ها: 

استفاده در حین مصرف کالا، باز و بسته شدن آسان جعبه

معایب:

ساخت دستی(نیاز به کارگر جهت تبدیل به جعبه)،مصرف بالای مقوا، نیاز به پلمپ

کد: 032


انواع جعبه های مقوایی

جعبه مقوایی کبریتی و لبه دار

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی و صنعتی تخت

مزیت ها: 

استفاده در حین مصرف کالا، باز و بسته شدن آسان جعبه

معایب:

ساخت دستی(نیاز به کارگر جهت تبدیل به جعبه)،مصرف بالای مقوا، نیاز به پلمپ

کد: 033


انواع جعبه های مقوایی

کاور مقوایی

مورد استفاده:

جهت کاور محصولات دیگر 

مزیت ها: 

صرفه جویی در مصرف مقوا؛ حمل و نقل و انبارداری راحت

معایب:

- - -

کد: 034


انواع جعبه های مقوایی

سینی لبه دار مقوایی

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی و صنعتی تخت که نیازی به درب ندارند

مزیت ها: 

ضربه گیر بودن کناره ها

معایب:

دسترسی به محصول

کد: 035


انواع جعبه های مقوایی

سینی مقوایی

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی و صنعتی تخت که نیازی به درب ندارند

مزیت ها: 

کاهش هزینه های تولید

معایب:

دسترسی به محصول

کد: 036


انواع جعبه های مقوایی

کاتالوگ مقوایی کلاسوری

مورد استفاده:

جهت تبلیغات و ویزیت

مزیت ها: 

صرفه جویی در مصرف مقوا؛ حمل و نقل و انبارداری راحت

معایب:

- - -

کد: 037


انواع جعبه های مقوایی

کاتالوگ شماره 1

مورد استفاده:

جهت تبلیغات و ویزیت

مزیت ها: 

صرفه جویی در مصرف مقوا؛ حمل و نقل و انبارداری راحت

معایب:

- - -

کد: 038


انواع جعبه های مقوایی

کاتالوگ شماره 2

مورد استفاده:

جهت تبلیغات و ویزیت

مزیت ها: 

صرفه جویی در مصرف مقوا؛ حمل و نقل و انبارداری راحت

معایب:

- - -

کد: 039

جعبه ها و ساختارهای خاص تر - مخصوص افرادی که متفاوت بودن اولویت آنها است و نه قیمت !!!


انواع جعبه های مقوایی

جعبه مقوایی شش ضلعی 

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی، صنعتی، لاکچری و ...

مزیت ها: 

نوآوری، منحصر به فرد بودن و جذابیت بصری 

معایب:

هزینه بالای تولید نسبت به محصولات استاندارد و مرسوم بازار

کد: V01


انواع جعبه های مقوایی

جعبه مقوایی با دیوایدر جدا کننده

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی، صنعتی، لاکچری و ...

مزیت ها: 

نوآوری، منحصر به فرد بودن و جذابیت بصری 

معایب:

هزینه بالای تولید نسبت به محصولات استاندارد و مرسوم بازار

کد: V02


انواع جعبه های مقوایی

کاور جعبه و محصول

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی، صنعتی، لاکچری و ...

مزیت ها: 

نوآوری، منحصر به فرد بودن و جذابیت بصری 

معایب:

روکش مکمل

کد: V03


انواع جعبه های مقوایی

جعبه پرانتزی

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی، صنعتی، لاکچری و ...

مزیت ها: 

نوآوری، منحصر به فرد بودن و جذابیت بصری 

معایب:

- - -

کد: V04


انواع جعبه های مقوایی

جعبه های هرمی و مخروطی

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی، صنعتی، لاکچری و ...

مزیت ها: 

نوآوری، منحصر به فرد بودن و جذابیت بصری 

معایب:

هزینه بالای تولید نسبت به محصولات استاندارد و مرسوم بازار

کد: V05


انواع جعبه های مقوایی

جعبه های مقوایی چند ضلعی

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی، صنعتی، لاکچری و ...

مزیت ها: 

نوآوری، منحصر به فرد بودن و جذابیت بصری 

معایب:

هزینه بالای تولید نسبت به محصولات استاندارد و مرسوم بازار

کد: V06


انواع جعبه های مقوایی

جعبه با دیوایدر مخصوص کالا

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی، صنعتی، لاکچری و ...

مزیت ها: 

نوآوری، منحصر به فرد بودن و جذابیت بصری 

معایب:

هزینه بالای تولید نسبت به محصولات استاندارد و مرسوم بازار

کد: V07


انواع جعبه های مقوایی

جعبه ویترینی

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی، صنعتی، لاکچری و ...

مزیت ها: 

نوآوری، منحصر به فرد بودن و جذابیت بصری 

معایب:

هزینه بالای تولید نسبت به محصولات استاندارد و مرسوم بازار

کد: V08


انواع جعبه های مقوایی

جعبه کلاسوری

مورد استفاده:

جهت محصولات پذیرایی، غذایی، صنعتی، لاکچری و ...

مزیت ها: 

نوآوری، منحصر به فرد بودن و جذابیت بصری 

معایب:

ساخت دستی (نیاز به کارگر جهت تبدیل به جعبه)

کد: V09


تماس با ما