چاپ انواع اقلام تبلیغاتی فروشگاه ها به صورت اختصاصی

هنگلر یا دانگلر، وابلر، استیکر، شلف تاکر، بانتینگ، ویندوفریز

ابزار اطلاع رسانی که از سقف فروشگاه آویزان میشود.

هنگر یا دنگلر (Hanger or Dangler)

ابزار اطلاع رسانی که به قفسه های فروشگاه متصل میشود.

وابلر (wobbler)

برچسب اطلاع رسانی که بر روی شیشه یا کف فروشگاه میچسبانند.

استیکر (Sticker)

ابزار اطلاع رسانی که که در عرض قفسه ها استفاده می شود، معمولا مقوایی تاخورده است که قسمتی از آن زیر محصولات است.

شلف تاکر یا شلف تالکر (shelf talker)

ابزار اطلاع رسانی که به صورت ریسه از یک سو به سوی دیگر فروشگاه کشیده میشود.

بانتینگ (bunting)

استیکری که  دور تا دور روی قفسه های فروشگاه نصب می شود.

ویندوفریز (window freeze)


تماس با ما